اهدای جوايز قرعه کشی جشنواره هفت گراندفوس

اهدای جوايز قرعه کشی جشنواره هفت گراندفوس

با نظارت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه کمپانی گراندفوس،نمايندگان شرکت آبتين و ميهمانان سمينار تخصصی گراندفوس دراستان خراسان رضوي قرعه کشي جشنواره هفت گراندفوس- آبتين با ناظراني متشکل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه کمپاني گراندفوس، نمايندگان شرکت آبتين و ميهمانان سمينار تخصصي گراندفوس در استان خراسان رضوي در تاريخ...