انواع منابع انبساط

انواع منابع انبساط

هنگامی که یک مایع گرم می شود، منبسط می شود، با افزایش دما، چگالی آن کاهش می یابد. دمای مایع در سیستم گرمایشی به طور قابل توجهی در طول زمان تغییر می کند. معمولا، این دما می تواند بین 20-80 درجه سانتی‌گراد باشد که باعث افزایش تقریبا 3 درصدی حجم مخزن انبساط آبگرم می شود. هر سیستم گرمایشی باید طوری طراحی شود که نیازهای انبساطی خاص خود را برآورده کند.

منابع انبساط

دو نوع سیستم مخازن انبساط باز و بسته در سیستم‌های گرمایشی وجود دارد:

مخزن انبساط باز

مخزن انبساط باز سیستمی است که در آن هر دیگ بوسیله یک مجرای ایمنی به اتمسفر بیرونی متصل می شود. مجرای ایمنی هرگز نباید بسته شود. مجرای ایمنی را می توان از طریق مخزن انبساط یا مستقیماً روی سقف هدایت کرد.

مخزن انبساط بسته

مخزن انبساط بسته سیستمی است که در آن انبساط سیال در مخزن انبساط تحت فشار جذب می شود. مخزن انبساط معمولاً دارای دیافراگمی است که مایع را از هوای موجود در مخزن جدا می کند. سیستم مخزن انبساط بسته باید مجهز به شیر تخلیه فشار باشد.

سیستم های سوخت جامد معمولاً با مخزن انبساط باز در سمت مدار اولیه و مخزن انبساط بسته در سمت مدار ثانویه نصب می شوند.

پمپ‌های CR گراندفوس معمولاً بخشی از دیگ‌ها و سیستم‌های گرمایشی هستند که به مخزن انبساط دیگ یا مخزن انبساط آب گرم نیاز دارند.